CNK w Warszawie

Organizatorzy Festiwalu

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

KFnrD to niezależna organizacja pozarządowa non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji.

Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest także już od ponad 20 lat krajowym organizatorem EUCYS. Od 1995 roku młodzi badacze z Polski zdobyli w finałach EUCYS aż 22 nagrody główne i 22 dodatkowe.

fundusz.org

 

CNK inspiruje, rozbudza chęć samodzielnego poznania świata, pokazuje fascynujące oblicze nauki.  Ekspozycja stała Centrum podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami. Tu muzyka idzie ramię w ramię z biologią, a matematyka z architekturą. Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach metrów kwadratowych tworzy przestrzeń, w której każdy ma szansę  dokonać odkrycia. W Koperniku działają dwie sceny teatralne. W pierwszym na świecie teatrze robotycznym ruchami głównych aktorów – RoboThespianów steruje sprężone powietrze, a zamiast serca łomoce 40-watowy głośnik. Teatr Wysokich Napięć zatrudnia jeszcze bardziej osobliwą gwiazdę sceniczną – prąd! W CNK każdy może poczuć się jak prawdziwy naukowiec, pochylony nad szkłem i probówkami. Nasze pracownie – fizyczna, chemiczna, biologiczna i robotyczna – pozwalają na samodzielne eksperymentowanie z użyciem profesjonalnego sprzętu badawczego. Wokół budynku znajduje się Park Odkrywców, zaprojektowany  przez inżynierów, artystów i projektantów zieleni. Oprócz artystycznych eksponatów, jest tu także galeria plenerowa oraz scena letnia. W czerwcu 2011 roku otworzyliśmy jedno z najnowocześniejszych w Europie planetariów. Pod Niebem Kopernika można podziwiać 20 milionów gwiazd. Odbywają się tu pokazy astronomiczne, projekcje filmowe, koncerty oraz wykłady. Sferyczny ekran otacza widownię ze wszystkich stron, a technologia 3D daje odczucie zanurzenia w wyświetlanym obrazie.

kopernik.org.pl

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało 1 września 2011 r. w efekcie włączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. NCBJ to nie tylko energetyka jądrowa. Zajmuje się bowiem badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.
Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zatrudnia ponad 1000 fizyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Kadra naukowa NCBJ to ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 120 doktorów.
Prowadzone badania eksperymentalne i teoretyczne dotyczą najbardziej fundamentalnych praw przyrody w świecie najmniejszych składników materii oraz we Wszechświecie. Prowadzone są badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych, badania gorącej plazmy dla energetyki termojądrowej przyszłości, rozwija się metody modyfikacji materiałów. Ważną częścią badań stanowią te prowadzone na rzecz ochrony środowiska i na rzecz bezpieczeństwa. Centrum Informatyczne Świerk, to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych nie tylko w Polsce.
Oprócz badań podstawowych NCBJ zajmuje się działalnością produkcyjną. Tu tworzone są podsystemy największych akceleratorów na świecie, produkowane są akceleratory dla medycyny, przemysłu i nauki. Opracowywane są nowe radiofarmaceutyki i jesteśmy ich producentem – jednym z wiodących w świecie. W ciągu ostatnich lat NCBJ stał się znaczącym w świecie producentem izotopu Mo-99, niezbędnego we wszystkich zakładach medycyny nuklearnej. W NCBJ tworzone są podzespoły na potrzeby misji kosmicznych, prowadzone są badania detektorów promieniowania jonizującego i materiałów do ich produkcji dla największych producentów i laboratoriów naukowych. Tu także powstaje unikatowa elektronika do detektorów promieniowania.
NCBJ współpracuje z czołowymi instytutami na niemal wszystkich kontynentach (w tym z CERN-em – największym laboratorium naukowym na Ziemi), a profesorowie NCBJ zasiadają we władzach międzynarodowych organizacji badawczych. Współuczestniczymy w globalnych przedsięwzięciach i programach naukowych (w tym w programie energetyki przyszłości ITER oraz w programie badań nad sposobami walki z zagrożeniem terrorystycznym EURITRACK).
Główna siedziba Centrum znajduje się w Otwocku w dzielnicy Świerk. Zakłady naukowe NCBJ zlokalizowane są także w Warszawie i w Łodzi.

 

ifpan

Instytut Fizyki PAN powołano do życia jesienią 1953 r. Powierzone mu zadanie dotyczyło „prowadzenia prac naukowych z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej w działach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej oraz kształcenia kadr naukowych”.
W zamierzeniu organizatorów – pierwszego dyrektora Instytutu profesora Stefana Pieńkowskiego i przewodniczącego Rady Naukowej profesora Leopolda Infelda – Instytut miał stać się wiodącym ogólnopolskim centrum naukowym, prowadzącym badania podstawowe na najwyższym poziomie we wszystkich aktualnych dziedzinach współczesnej fizyki. Inne zadania obejmowały kształcenie doktorantów, organizowanie nowych placówek naukowych oraz przekazywanie do przemysłu wyników badań przydatnych w zastosowaniach. Te wskazania nic nie straciły na aktualności.
Struktura Instytutu ukształtowała się zasadniczo w latach siedemdziesiątych i obecnie obejmuje cztery Oddziały Naukowe i cztery Laboratoria Środowiskowe, przy czym najnowsze z nich – Laboratorium Fizyki Biologicznej – powstało w r. 2004. Kadry naukowe to aktualnie 346 osób, w tym 88 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 129 doktorów. Rada Naukowa Instytutu liczy 50 członków, w tym trzech członków rzeczywistych PAN i jednego członka korespondenta. Blisko 30% składu Rady pochodzi z innych instytucji naukowych.
Instytut jest chyba najbardziej znany przede wszystkim z wieloletnich i wszechstronnych badań rozmaitych półprzewodników, w tym półprzewodników półmagnetycznych, w której to dziedzinie odegrał swego czasu pionierską rolę. I choć dziś na świecie używa się raczej nazwy „rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne”, to badania te są nadal rozwijane; obecnie w ścisłym powiązaniu ze spintroniką. Warto przy tej okazji wspomnieć o pierwszej obserwacji efektu Sterna-Gerlacha elektronów przewodnictwa w nanostrukturach. Stosowne struktury zero-, jedno- i dwuwymiarowe wytwarzamy i charakteryzujemy sami, podobnie jak monokryształy objętościowe. Mamy do dyspozycji aparaturę MBE (Molecular Beam Epitaxy) z wieloma komórkami efuzyjnymi, ALD (Atomic Layer Deposition), stanowisko elektronolitografii, mikroskopy elektronowe, tunelowe oraz sił magnetycznych, oprócz bardziej tradycyjnego sprzętu używanego m.in. do mikroanalizy rentgenowskiej czy orientowania próbek. Znaczna część badań w dziedzinie półprzewodników dotyczy ponadto „zielonych” sposobów wytwarzania energii elektrycznej, już to z fal elektromagnetycznych (fotowoltaika), już to z energii cieplnej (termoogniwa). Wytwarzane u nas materiały półprzewodnikowe, w tym także te potrzebne do produkcji detektorów ultrafioletu, cieszą się zasłużenie dobrą opinią w kooperujących z nami instytutach naukowych z Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Korei, itd., podobnie jak najwyższej jakości (6N) mangan.
Stosowane techniki badawcze obejmują rozmaite rodzaje spektroskopii, począwszy od fal radiowych (rezonans jądrowy, NMR), poprzez mikrofale (rezonans elektronowy, EPR, i ferromagnetyczny, FMR), daleką podczerwień (głównie w badaniach molekularnych), aż do „zwykłej” spektroskopii optycznej, także z użyciem laserów. Rozmaite przejścia fazowe oraz inne zjawiska w materiałach magnetycznych, nadprzewodnikach i multiferroikach, badamy kilkoma zestawami PPMS (Physical Property Measuring System), aż do najniższych temperatur rzędu 30 mK, w stałych polach magnetycznych do 9 tesli.
Istotną rolę w działalności Instytutu odgrywają też badania teoretyczne. Dotyczą one rozmaitych symulacji oraz prowadzonych „z pierwszych zasad” (ab initio) obliczeń dotyczących m.in. izolatorów topologicznych czy kondensatu Bosego-Einsteina.